Uzmanlık Alanlarımız

4LEGALPARTNERS Hukuk Bürosu olarak müvekkillerin taraf oldukları ceza davalarında avukatlıklarını yapmaktayız.

Ceza hukukunun diğer hukuk dallarından temel farkı, uygulanan yaptırımların kişinin hürriyetini bağlayıcı sonuçlar içermesidir. Bu noktada bu davalarda taraf olan kişilerin ister mağdur ister şüpheli / sanık olsun mahkeme önünde avukat tarafından temsil edilmesi büyük önem taşımaktadır. Alanında uzman bir ceza avukatı tarafından takip edilecek dava ile yargılamanın istenmeyen boyutlara ulaşması engellenmiş olacaktır. Ceza hukukunda kada konusu suçun nasıl işlendiğinin tespiti bir yana , dava ve infaz aşamasındaki usuli işlemlerin de kanuna uygun bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının takip edilmesi gerekmektedir. Bu aşamalarda yapılacak hatalar cezanın yüksek oranda veya olması gerektiğinden daha az bir şekilde uygulanması sonucunu doğurabilir.

4LEGALPARTNERS Hukuk olarak müvekkillerin ceza mahkemeleri veya savcılık soruşturmaları aşamasında temsilini sağlayarak haklarını korumakta, işin başından itibaren gerek mağdur gerek ise sanık müvekkil lehine yapılması gereken tüm işlemleri takip ederek beklenmedik sonuçlar alınmasını engellemekteyiz.

Ceza hukuku kapsamında verdiğimiz hizmetler sadece mahkeme ve dava aşamasını kapsamayıp, şirket içi soruşturmalarda veya disiplin soruşturmalarında da müvekkilleri temsil etmekteyiz.

Ceza Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler Nelerdir?

 • Türk Ceza Kanunu’nda kapsamında işlenen suçlar kapsamında Ağır Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi, savcılık soruşturma aşaması ve Sulh Ceza Hakimlikleri nezdinde mağdur/ müşteki veya şüpheli/sanık müvekkillerin avukatlığını yapmak
 • Trafik kazalarından kaynaklanan ölüm veya yaralanmalara ilişkin davalarda mağdur/ müşteki veya şüpheli/sanık müvekkillerin avukatlığını yapmak
 • Bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ile bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık (TCK m.158/1-f) ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık (TCK m.142/2-e) suçları gibi bilişim hukuku kaynaklı ceza davaları
 • İnternet ve sosyal medya ortamında kişilik haklarının ihlal edilmesi sebebiyle 5651 sayılı kanun kapsamında erişimin engellenmesi veya içeriğin yayından kaldırılmasına yönelik işlemler,
 • İnternet ortamında tehdit , hakaret, şantaj, iftira , cinsel taciz suçları başta olmak üzere kişilik haklarını ihlal eden tüm suçlara ilişkin şikayet ve dava süreçlerinin takip edilmesi ve bu konularda danışmanlık verilmesi
 • 5971 sayılı Çek Kanunu kapsamında görülen karşılıksız çek düzenleme suçuna ilişkin davalar
 • + Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydının silinmesine yönelik başvurular ve memnu yasaklanmış hakların iadesine ilişkin davalar
 • Tutukluluğa itiraz başvuruları
 • Koşullu salıverilmeye ilişkin başvurular
 • Şirket ve kurumlar bünyesinde ceza davasına konu olabilecek işlemler için şirket içi soruşturma başlatılması , bu kapsamda rapor düzenlenmesi.
 • Şirket içi disiplin soruşturmalarının yürütülmesi
 • Tehdit, hakaret ,şantaj, konut dokunulmazlığının ihlali, verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, malvarlığına karşı işlenen suçlar, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, TCK kapsamında öldürme ve yaralama suçları, belgede sahtecilik, görevin kötüye kullanılması vb.suçlar hakkında taraf olan müvekkillerin temsili

4LEGALPARTNERS  Hukuk Bürosu, sağlık alanında faaliyet gösteren müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olup, yoğun regülasyonlarla dolu sağlık hukuku alanında müvekkillerinin güncel kalmalarını ve hukuken güvende olmalarını sağlamaktadır. Sağlık Hukuku; sağlık hizmeti alan, sunan ve bu hizmetten yararlananlar arasında hak ve yükümlülükleri düzenleyen, bu kişi ve kurumlar arasında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkların çözümünü ve ayrıca kamu kurumları ile olan ilişkileri düzenleyen tıp ve hukuk karma bilimidir.

Sağlık Hukuku Alanında Sağladığımız Hizmetler;

 • Sağlık kurumlarının personelleri, hastaları, ürün tedarikçileri ve diğer kurumlarla aralarındaki sözleşmelerin güncel mevzuata göre incelenmesi, düzenlenmesi ve hukuki olarak denetlenmesi
 • Sağlık alanında çalışan personelin teşhis ve tıbbi müdahale hatalarından kaynaklanan ceza davaları, maddi ve manevi tazminat davalarının takibi,
 • Estetik ameliyatlardan kaynaklanan ceza ve tazminat davalarında hekim / hastaların mahkeme önünde temsil edilmesi,
 • Devlet kurumlarına sağlık sunucuları adına yapılacak başvuru ve itiraz ile idari davaların takibi,
 • Hekimlerin malpraktisten kaynaklanan cezai ve sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin davalarının takibi,
 • Hekim hatalarından kaynaklanan davalarda haricen maluliyet raporu tanzim edilmesi için gereken süreci yönetmek ve gerekmesi durumunda müvekkili temsilen tazminat hesaplaması yapılarak arabuluculuk sürecinin son aşamaya kadar müvekkilin hakları korunarak takip edilmesi
 • Hastaların ve sağlık personeli çalışanlarının sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin davalarının takibi,
 • Sağlık hizmeti alan kişilerin teşhis, tedavi ve bu süreçlerde yaşayabileceği sorunlarla ilgili açılacak olan ceza ve tazminat davaları,

4LEGALPARTNERS Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin Sağlık Hukukundan kaynaklanan hukuki işlerinde işin özelliğine göre çözüm yolları üretmekte ve müvekkillerimizin haklarını koruyacak şekilde avukatlık hizmeti sağlamaktayız. Sağlık Hukuku işlemlerinde süreler önem teşkil etmekle beraber, sağlıklı sonuç alınması için tüm işlemlerin başından itibaren sürelerde gecikme olmadan avukat eşliğinde uzmanlık gerektiren bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir.

Müvekkillerimize, tazminat taleplerine ilişkin açacakları davalarda avukatlık hizmeti sağlamaktayız. Tazminat davalarında elde edilecek tazminat miktarının yüksek olması, dava öncesi ve sonrası sürecin iyi yönetilmesi ile doğrudan ilgilidir. Bir avukata danışmadan tazminat görüşmelerine başlamak, gerçek zararın çok altında miktarlara sürecin sonuçlanmasına sebep olabilir. 4LEGALPARTNERS Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin haklarını önemsiyor, tüm aşamaların takibi için gereken hukuki teknik bilgiyi kullanarak müvekkillerimizin zararının giderilmesini sağlıyoruz.

Tazminat hukuku, bir fiil sonucu zarara uğrayan kişinin uğradığı zararın giderilmesini kapsar. Zararın kaynaklandığı fiil herhangi bir şekilde gerçekleştirilmiş olabilir ve zarar sonucunda maddi tazminat veya manevi tazminat talebinde bulunulabilir. Mal varlığı ile ilgili olan tazminat talepleri maddi tazminat, kişilik haklarının ihlali ile ilgili olan tazminat talepleri ise manevi tazminat adı altında talep edilebilir.

Tazminat kavramı hukuken çok geniş bir kavram olup her olay özelinde unsurlarının yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Trafik kazaları, iş kazaları , hekim hataları (malpraktis), her türlü kaza, her türlü ölüm veya yaralanma, mobbing, iş sözleşmeleri, haksız tutuklamalar, meslek hastalıkları , sözleşmelerin ihlal edilmesi vb. çok sayıda olay tazminat davasının konusu olabilir.

Tazminat davalarında haksız fiilin ne olduğu, sorumluluğun ve kusur oranlarının tespiti, zararın varlığı ve miktarının tespiti aşamaları ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken aşamalardır. Bu davalarda zararın hesaplanma yöntemleri olayın özelliğine değişmekte ve teknik bilgi gerektirmektedir. Yargılamalarda delillerin dikkatli bir şekilde seçilerek mahkemeye sunulması ve yargılama sürecindeki kusur tespiti, bilirkişi incelemesi, zarar tespiti ve diğer usul aşamalarının alanında uzman bir avukat tarafından takip edilmesi gerekmektedir.

Tazminat ve Sigorta Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler;

 • Yaralanma, sakatlık veya ölüm sebebiyle tazminat davası açılması veya açılmış davalarda taraf olan müvekkilleri yargılamalarda avukatları olarak temsil etmek,
 • Trafik kazalarında meydana gelen ölüm ve sakatlıklara ilişkin sigorta şirketi, araç sürücüsü ve araç sahibinden gerçek zararı kapsayacak şekilde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulması, görüşmelerin yürütülmesi ve müvekkilin lehine olması halinde tazminat davası açılması,
 • Trafik kazalarından kaynaklı araç değer kaybı ve araç pert bedeli tazminatlarının sigorta şirketi, kusurlu araç sürücüsü ve kusurlu araç sahibinden tahsil edilmesi,
 • İş kazalarından kaynaklanan sürekli iş göremezlik tazminatı ve manevi tazminat davası başta olmak üzere olayın özelliklerine göre tazminat davası açılması ve SGK tarafından müvekkile maluliyet aylığı bağlanması süreçlerinin takip edilmesi,
 • Hekim uygulama hatası (malpraktis) davalarına taraf olan müvekkillerin yargılamalarda temsil edilmesi
 • Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarında müvekkillerin avukatlığının yapılması
 • Sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminatlara ilişkin davaların yürütülmesi,
 • Zorunlu trafik sigortası (ZMMS), kasko sigortası, karayolu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası, mesleki sorumluluk sigortaları, hayat sigortaları ve diğer branşlardaki sigorta poliçelerinden kaynaklanan tazminat taleplerine ilişkin davaların yürütülmesi,

4LEGALPARTNERS Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin tüm tazminat işlemlerinde işin özelliğine göre çözüm yolları üretmekte ve müvekkillerimizin haklarını koruyacak şekilde avukatlık hizmeti sağlamaktayız. Tazminat davalarının başından itibaren avukat eşliğinde uzmanlık gerektiren bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir.

4LEGALPARTNERS Hukuk olarak ana faaliyet alanlarımızdan birisi olan Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında müvekkillerimizi temsil etmekte, müvekkillerin ticari hayatta daha güçlü ve güvenli büyümelerini sağlamaktayız.

Ticaret ve şirketler hukuku dinamik bir hukuk alanı olmakla beraber tacirlerin işlemleri özel kişilerin işlemlerinden farklı değerlendirilmektedir. Yasalarda tacirlerin sorumlu olduğu hukuk kurallarının daha katı nitelikte olması nedeniyle tacirlerin güncel hukuk değişikliklerine en hızlı şekilde ayak uydurmaları şirketlerin devamlılığını sürdürmesi açısından hayati önem taşımaktadır.

Müvekkillerimize faaliyet gösterdikleri sektörler özelinde mevcut gelişmeleri takip ederek güncel hukuki tavsiyeler ve çözümler üretmekte, tarafı oldukları sözleşmelerin düzenlenmesi ve denetlemesini gerçekleştirmekteyiz. Ticaret hukuku alanındaki bilgi ve tecrübemizi müvekkillerimizin kazançlarını arttırmaları ve hukuken güvenli adım arttırmaları amacıyla kullanmakta, müvekkillerimizin haklarını her platformda koruyarak istenmeyen sonuçlarla karşılaşmalarını engellemekteyiz.

Anonim Şirketlerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu
Avukatlık Kanunu’nun 35.maddesinin 3. Fıkrasına göre 6102 sayılı Ticaret Kanunu’nda ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler yani sermayesi 250.000 TL ve üzeri olan anonim şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu vardır.

Ticaret ve Şirketler Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler;

 • Yerli/Yabancı sermayeli şirket kuruluşu,
 • Şirket kuruluş sözleşmelerinin düzenlenmesi veya revize edilmesi,
 • Şirketlerin tedarikçileri ve müşterileri ile olan ilişkilerinde hukuki danışmanlık hizmeti sağlanması,
 • Acentelik, bayilik, distribütörlük, komisyon vb. sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi
 • Para alacaklarının ve çek ve senetlerin tahsili,
 • Sermaye arttırım ve azaltımları
 • Şirket veya rakip şirket faaliyetlerinin rekabet hukuku çerçevesinde değerlendirilmesi
 • İrtibat büroları kurulması için gerekli hukuki danışmanlığın sağlanması,
 • Şirket birleşmeleri veya ayrılıkları sürecinin yönetilmesi,
 • Şirket ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Şirketlerin tüketiciler ile olan ilişkilerinin tüketici hukukuna uygun denetiminin yapılması ve düzenlenmesi,
 • Sigorta Hukuku kapsamında, her türlü sigorta poliçesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların arabuluculuk, dava veya tahkim yolu başta olmak üzere en uygun şekilde çözülmesi,

4LEGALPARTNERS Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin ticaret ve şirketler hukukundan kaynaklanan hukuki işlerinde işin özelliğine göre çözüm yolları üretmekte ve müvekkillerimizin haklarını koruyacak şekilde avukatlık hizmeti sağlamaktayız. Ticari davaların başından itibaren avukat eşliğinde uzmanlık gerektiren bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir.

4LEGALPARTNERS Hukuk Bürosu olarak özel ve tüzel yabancı müvekkillerimize Türkiye’de ihtiyaç duydukları hukuki danışmanlık hizmetini sağlamaktayız. Özellikle müvekkillerin kurum ve şahıslar önünde temsil edilmesi, toplantı ve görüşme aşamalarında müvekkillere danışmanlık edilmesi, müvekkillerin tarafı veya ilgilisi oldukları sözleşmelerin incelenmesi ve düzenlenmesi, vatandaşlık başvurusu, ikamet ve çalışma izinlerinin alınması, yatırım aşamasında olan müvekkillere hukuki risk değerlendirmesi sunulması, yargılamaya konu uyuşmazlıklarda müvekkillerin temsil edilmesi başta olmak üzere verdiğimiz bir çok hizmetle müvekkillerimizin haklarının korunmasına ve hukuken güvende olmalarına önem gösteriyoruz.

Türkiye günümüzde farklı amaçlarla farklı milletlerden gelen çok sayıda yabancıya ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemizdeki yabancı sayısındaki artış, hukukumuzda daha güncel ve daha kapsayıcı nitelikte yenlikler yapılması ihtiyacı doğurmaktadır. Her ülkenin hukuki ve kültürel yapısının farklı olması nedeniyle Türkiye’deki yabancıların hukukumuza uyum sağlamaları zaman almaktadır. Bu süreçte bir çok işleme taraf olan yabancıların Türk Hukuku ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunması ve mağdur olmamaları büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle yabancıların Türkiye’de gerçekleştirecekleri tüm işlemlerde önce alanında uzman bir avukata danışmalarını şiddetle tavsiye ederiz.

4LEGALPARTNERS Hukuk Bürosu olarak yabancı müvekkillerimizin karşı karşıya oldukları sorunları bilmekte ve her platformda müvekkillerin tüm haklarının korumasına özen göstermekteyiz. Yabancıların Türkiye’de en çok müdahil oldukları işlemler; şirket kuruluşları, personel çalışma izinleri, ticari ve özel nitelikte sözleşmeler, kiralamalar, gayrimenkul alımı, şirket alımları, oturma (ikamet) izinleri, vatandaşlık başvuruları vb. işlemlerdir.

Yabancılar Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler;

 • Yabancı devlet mahkemelerince verilen kararların (boşanma, velayet, evlilik vs.) Türkiye’de geçerli hale gelmesi adına tanıma ve tenfiz davalarının açılması ve sonuçlandırılması. Bu davalarda davacı veya davalı sıfatı ile taraf olan müvekkillerin yargı önünde temsil edilmesi.
 • Yabancıların taraf oldukları veya olacakları sözleşmelerin müvekkilin hakları göz önünde bulundurularak incelenmesi veya düzenlenmesi, gerekli görüşmelerin yapılması
 • Yabancı müvekkilleri temsilen arabuluculuk ve sulh görüşmelerinin yürütülmesi
 • Yabancı müvekkilleri temsilen ihtarname, ihbarname v.b evrakların noter aracılığıyla düzenlenmesi ve gönderilmesi
 • Yabancı müvekkillere danışmanlık yapılması adına müvekkillerin katılacakları toplantı ve görüşmelerde müvekkillere eşlik edilmesi.
 • 6458 sayılı kanun kapsamında yabancı müvekkillerin koşullarını sağladıkları ikamet izni türü tespit edilerek uygun olan ikamet türüne başvuru yapılması ve sonuçlandırılması. Reddedilen veya iptal edilen ikamet izinlerine karşı idari kurumlarda itiraz başvurularının yapılması veya mahkemede dava açılması.
 • İşverenlerin yabancı çalışanlarının koşullarını sağladıkları çalışma izni türü tespit edilerek uygun olan çalışma izni türüne göre başvuru yapılması ve sonuçlandırılması. Reddedilen veya iptal edilen çalışma izinlerine karşı itiraz veya mahkemede dava yoluna gidilmesi.
 • Yabancı müvekkillerin Türkiye’de şirket kurma , şirket satın alma veya satma, şube kuruluş veya kapanış işlemlerini yürütme. Şirket denetleme ve değerleme raporları oluşturulması.
 • Yabancı müvekkillerin Türkiye’de banka hesabı açmaları veya kapatmaları için gerekli işlemleri yürütmek.
 • Yabancıların Türkiye’de bir Türk veya yabancı ile evlilik, boşanma, tazminat veya mal rejimi tasfiyesi işlemlerini yürütmek,
 • Yabancılar hakkında verilen deport kararlarının ve oluşturulan tahdit kodlarının kaldırılması için ilgili kurumlara veya mahkemeye başvurmak.
 • 3065 Sayılı KDV Kanunu 13/i bendi kapsamında, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında KDV’den muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.
 • Yabancı dernek ve vakıfların Türkiye’de temsilcilik veya şube açılışlarının gerçekleştirilmesi.
 • Yabancıların Türkiye’de yapacakları yatırımların hukuki risk raporlarının oluşturulması.

4LEGALPARTNERS Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin Yabancılar hukukundan kaynaklanan hukuki işlerinde işin özelliğine göre çözüm yolları üretmekte ve müvekkillerimizin haklarını koruyacak şekilde avukatlık hizmeti sağlamaktayız. Vatandaşlık Hukukunda süreler büyük önem taşımakta olup, tüm işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için başından itibaren avukat eşliğinde uzmanlık gerektiren bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir.

4LEGALPARTNERS Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin tahsil edemedikleri alacakların hızlı ve etkin bir şekilde tahsil edilmesini sağlıyor, tüm icra ve dava süreçlerinde müvekkillerimizin haklarını koruyarak müvekkillerimizin alacaklarına kavuşmalarını sağlıyoruz.

Büromuz ayrıca ekonomik açıdan zor dönemlerde bulunan müvekkillerinin de yine tarafı oldukları icra ve dava dosyalarında müvekkillerini temsil ederek hukuki ve cezai yaptırımlarla kaşılaşılmasını önlemek için hukuken gerekli tüm adımları atmakta ve müvekkillerinin menfaati doğrultusunda temsil görevini yerine getirmektedir.

İcra ve İflas Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler;

4LEGALPARTNERS Hukuk Bürosu olarak;

 • Alacakların tahsili amacıyla, her türlü icra takibinin açılış, banka hesabı bloke işlemleri, muhafaza ve satış da dahil olmak üzere tüm süreçlerinin takibi ve müvekkillere icra dosyaları hakkında periyodik olarak rapor verilmesi,
 • Alacağın tahsili amacıyla haciz prosedürünün başlatılması ve haciz işlemleri sonuçlandırılarak alacağın tahsil edilmesi,
 • Borçluların mal kaçırmalarını önlemek amacıyla ihtiyati haciz yoluna başvurulması, gerekmesi durumunda tasarrufun iptali ve istihlak davalarının takip edilmesi,
 • Ticareti usulsüz terk, alacaklıyı zarara uğratma niyetiyle malvarlığının eksiltilmesi, borçlunun miras malları hakkında dava açılması ve satış işlemlerinin takip edilmesi,
 • Karşılıksız çek keşide etme suçu ve taahhüdü ihlal etme gibi icra hukukuna özgü suçlar kapsamında ilgililer aleyhine ceza mahkemesi nezdinde ceza davası açılması ve sonuçlandırılması,
 • İcra takibine veya borca tamamen veya kısmen itiraz edilerek takibin durdurulması için gereken işlerin yürütülmesi,
 • İcra takibine haksız itiraz sonrası itirazın iptali ve itirazın kaldırılması davalarının takibi.
 • Menfi tespit ve istirdat davalarının açılması veya tarafı olunan davaların müvekkili temsilen takip edilmesi
 • Borç yapılandırma veya borç ödeme işlemlerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, ödeme yapılan icra dosyalarının kapatılması işlemlerinin yürütülmesi
 • Kira ilişkisinden doğan takiplerin açılması ve tahliye süreçlerinin yürütülmesi
 • İpotek veya rehinin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibinin açılması ve satış aşaması dahil tüm sürecin yürütülmesi,
 • İflas masasına alacak kaydedilmesi
 • Döviz cinsinden para alacaklarının icra takibine konu edilerek alacak tahsiline kadar haciz ve satış dahil tüm aşamaların avukat eşliğinde takip edilmesi hizmetlerini vermekteyiz.

4LEGALPARTNERS Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin İcra ve İflas hukukundan kaynaklanan hukuki işlerinde işin özelliğine göre çözüm yolları üretmekte ve müvekkillerimizin haklarını koruyacak şekilde avukatlık hizmeti sağlamaktayız. İcra hukuku işlemlerinin sağlıklı sonuç vermesi için tüm işlemlerin başından itibaren sürelerde gecikme olmadan avukat eşliğinde uzmanlık gerektiren bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir.

4LEGALPARTNERS Hukuk olarak uzmanlık alanlarımızdan biri olan sözleşmeler hukuku kapsamında özel ve tüzel kişi müvekkillerimize sözleşmeler konusunda çok geniş bir yelpazede danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Sözleşme aşaması çoğu hukuki ilişkinin kaderini belirleyecek derecede önemli bir aşamadır. Sözleşme aşamasında uzman bir hukukçunun sürece dahil olmasının müvekkillere sağladığı faydayı görmekteyiz ve müvekkillerimizi sözleşmenin hazırlanış, denetleme ve imza aşamalarında yönlendirerek ufak detayların büyük sorunlara yol açmasını engelleyerek müvekkillerin güvende olmasını sağlamaktayız.

Bir çok hukuki ihtilafın temel kaynağı , işin başında düzenlenmiş ve işin içeriğini tam olarak kapsamayan sözleşmelerdir. Özellikle ticari hayattaki globalleşme ve Türkiye’de oluşan çok uluslu ticari veya sosyal hayat göz önünde bulundurulduğunda taraflar arasındaki iletişim kopukluğunun giderilmesinin tek yolu, düzenlenecek sözleşmelerin tam hukuki değerlendirmeden geçmiş olmasıdır. İşin başında hukuki denetime tabi tutulmuş bir sözleşme, tarafların güven ilişkisini tazelediği gibi sözleşme konusu işin iyiniyetli bir şekilde yapılması için her iki tarafa en etkili baskı aracıdır. 4LEGALPARTNERS Hukuk olarak müvekkillerimizin her daim bir adım önde olmaları için başından itibaren bir adım önde başlamalarını önemsiyor, tüm işlemlerindeki sözleşme aşamalarını takip ederek tüm süreçte müvekkillerimizi temsil ediyoruz.

Sözleşmeler Hukuku Kapsamında Sağladığımız Hizmetler;

 • Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere müvekkillerin tarafı oldukları sözleşmelerin incelenmesi, düzenlenmesi ve sözleşmenin risk, kazanım, içerik ve hükümlerinin hukuki anlamlarını müvekkillere açıklanması
 • Sözleşme öncesi gerçekleştirilen toplantı ve görüşmelere müvekkil ile beraber katılım sağlayarak tüm detaylarıyla kapsayıcı bir sözleşme hazırlanması
 • Sözleşmenin ihlal edilmesi halinde müvekkillerin tüh haklarının korunması adına dava aşamasına geçilmesi, tazminat ve cezai şartların karşı taraftan talep ve tahsil edilmesi
 • Acente ve bayilik sözleşmeleri, Franchising ve distribütörlük sözleşmeleri, birleşme ve devralmalar, Know-How sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, Gayrimenkul satın alma ve satış vaadi sözleşmeleri, Kiralama ve Leasing sözleşmeleri, Komisyonculuk ve emlak sözleşmeleri, Alacak-Borç yapılandırma sözleşmeleri, ticari sözleşmeler, kredi ve proje finansmanı sözleşmeleri, ipotek ve rehin sözleşmeleri, personel sözleşmeleri ve iş akdi fesih sözleşmeleri, telif hakkı sözleşmeleri vb. tüm sözleşmelerin müvekkil odaklı düzenlenmesi, incelenmesi ve denetlenmesi,
 • Sözleşmelerin kanuna ve sözleşme hükümlerine uygun olarak fesih veya sonlandırma işlemlerinin yürütülmesi,
 • Eşler arası mal rejimi seçimi sözleşmesi, anlaşmalı boşanma sözleşmesi, mal rejimi değiştirme veya tasfiyesi sözleşmesi,
 • Menajerlik ve reklam sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Gizlilik sözleşmeleri veya KVKK formlarının hazırlanması,

4LEGALPARTNERS Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin Sözleşmeler ve Borçlar hukukundan kaynaklanan hukuki işlerinde işin özelliğine göre çözüm yolları üretmekte ve müvekkillerimizin haklarını koruyacak şekilde avukatlık hizmeti sağlamaktayız. Sözleşmelerin sağlıklı sonuç vermesi için tüm işlemlerin başından itibaren avukat eşliğinde uzmanlık gerektiren bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir.

4LEGALPARTNERS Hukuk Bürosu olarak ana faaliyet alanlarımızdan birisi de gayrimenkul hukukudur. Dinamik ve geniş bir hukuk dalı olan gayrimenkul hukuku içerdiği kanunlar bakımından teknik ve katı kuralları olan bir hukuk dalıdır. 4LEGALPARTNERS Hukuk Bürosu olarak bir çok özel ve tüzel kişi müvekkilimize gayrimenkul hukuku alanında hizmet vermekteyiz. Bu hizmetlerimiz her daim müvekkillerin faaliyet alanlarını kapsayacak şekilde değişkenlik göstermektedir. 4LEGALPARTNERS Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin daima bir adım önde olmalarına ve güncel gelişmelere hukuken ayak uydurmalarını önemsiyor, bu amaçla kendimizi güncelliyoruz.

Gayrimenkul hukuku niteliği itibari ile teknik detayları fazla olan bir hukuk dalı olup, avukata danışmadan atılacak her adım içinden çıkılması zor bir uyuşmazlık doğurabilecek niteliğe sahiptir. Bu nedenle müvekkillerimizi bu alandaki her işlerinin başında önce avukatları olarak 4LEGALPARTNERS Hukuk Bürosu’na danışmaları konusunda uyarıyor, müvekkillerimizin güvende hukuken güvende olmalarına önem gösteriyoruz.

Gayrimenkul Hukuku Kapsamında Sağladığımız Hizmetler;

 • Kira Sözleşmelerinin düzenlenmesi, kiracılardan aylık taksili ve ödenmeyen kiralara ilişkin anlık hukuki müdahale edilmesi,
 • İpotek tesis edilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemler, ipoteğin kaldırılması davaları
 • Kamulaştırma davalarında müvekkillerin temsil edilmesi ve kamulaştırma bedelinin tahsili
 • Kira bedelinin tespiti veya uyarlanmasına ilişkin dava açılması ve takip edilmesi,
 • Tahliye takipleri ve tahliye davalarının takip edilmesi,
 • Ön alım hakkına ilişkin ihtaratlar ve davaların yürütülmesi,
 • Tapu iptal ve tescil davaları,
 • Ortaklığın giderilmesi davası,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin düzenlenmesi, müteahhit veya arsa sahibini temsilen sürecin yürütülmesi ve gerekmesi durumunda dava aşamasında müvekkillerin yargı önünde temsil edilmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin kanunda öngörülen zorunlu unsurları ihtiva edecek şekilde düzenlenmesi veya incelenmesi, noter huzurunda imzalanarak geçerli hale getirilmesi,
 • İstirdat Davası
 • Kat mülkiyeti kanunu kapsamındaki uyuşmazlıkların müvekkilleri temsilen yargı yoluna taşınması,
 • Ecrimisil ve el atmanın önlenmesine ilişkin davalarda müvekkilin haklarının korunması ve müvekkil lehine temsil görevinin yerine getirilmesi
 • İntifa, sükna, şufa hakkı gibi sınırlı aynı hakların kurulması ve sona ermesine ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve gerekmesi durumunda dava aşamasında müvekkillerin temsil edilmesi
 • İrtifak haklarının kurulmasına ilişkin işlem ve davaların müvekkili temsilen takip edilmesi
 • Tapu kütüğündeki hataların düzeltilmesine ilişkin işlemler
 • Gayrimenkul değerleme raporlarının oluşturulması,
 • Yabancılar hukuku kapsamında yabancı müvekkillerimizin vatandaşlık kazanımı için uygun gayrimenkullerin seçilmesi , satın alma ve şerh tesis ve terkin işlemlerinin yürütülmesi,
 • Gayrimenkul komisyonculuğuna ilişkin satış, kiralama vb. tüm işlemlerde komisyon sözleşmelerinin tanzimi ve takibi
 • Arsa payı veya kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, bu sözleşmelerin yorum veya ifasından doğacak dava ve hukuki işlemlerin yürütülmesi,
 • Mülkiyet tespit davaları
 • Kat irtifakı ve kat mülkiyetine ilişkin davalar
 • Site yönetimlerine hukuki danışmanlık sağlanması, ödenmeyen site aidatlarının hukuki takibini sağlamak
 • Müvekkillerin ilgili oldukları gayrimenkuller hakkında tapu sicil müdürlükleri ve belediyeler nezdinde araştırmalar yapmak,

4LEGALPARTNERS Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin Gayrimenkul hukukundan kaynaklanan hukuki işlerinde işin özelliğine göre çözüm yolları üretmekte ve müvekkillerimizin haklarını koruyacak şekilde avukatlık hizmeti sağlamaktayız. Gayrimenkul hukuku işlemlerinin sağlıklı sonuç vermesi için tüm işlemlerin başından itibaren sürelerde gecikme olmadan avukat eşliğinde uzmanlık gerektiren bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir.

4LEGALPARTNERS Hukuk Bürosu olarak temsil ettiğimiz müvekkillerin internet ve bilişim alanında hukuken güvende olmalarını sağlamak amacıyla hizmet sunmaktayız. Gelişen teknolojilerle beraber genişleyen bilişim hukuku karma yapılı bir hukuk dalı olup, kişilerin sanal ortamdaki haklarını güvence altına almaktadır. Müvekkillerimizin sadece ceza hukuku anlamında değil, özel hukuk kapsamında da bilişim hukuku hizmetlerimizden yararlanmalarını sağlıyor, teknoloji ve internetten uzak kalmadan güvenle hareket etmelerini amaçlıyoruz.

Bilişim ve İnternet Hukuku Alanında Sağladığımız Hizmetler;

 • Müvekkillerimizin sosyal medyada maruz kaldıkları tehdit, hakaret, şantaj ve kişisel haklarına yönelik saldırılara karşı ceza ve tazminat davalarının başından sonuna kadar aktif bir şekilde takip edilmesi,
 • Özel ve tüzel kişiliğe sahip müvekkillerimizin internet ortamında telif haklarına ilişkin ihlallerin ortadan kaldırılması için ilgili kurumlar ve mahkeme nezdinde gereken işlemlerin son aşamaya kadar takip edilmesi ve telif ihlali nedeniyle tazminat talebi sürecinin başlatılması,
 • TCK 243 Bilişim sistemine girme suçu
 • TCK 244 Bilişim sistemlerini engelleme, bozma, verileri yok etme ve değiştirme suçu
 • TCK 245 Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu
 • Müvekkillerin kişisel verilerinin izinsiz kaydedilmesi ve ifşa edilmesine karşı yargı yoluna başvurma, içeriklerin internet ortamından kaldırılması ve ilgililer hakkında cezai işlemlerin başlatılması süreçlerinin son aşamaya karşı aktif bir şekilde takibi
 • Müvekkillerin haklarını ihlal eden paylaşımlara erişimlerin engellenmesi,
 • E-ticaret platformlarına hukuki danışmanlık verilmesi, zorunlu ve gerekli form ve sözleşmelerin düzenlenmesi
 • Şantaj girişimlerine karşı müvekkillere hukuki danışmanlık verilmesi ve adli işlemlerin başlatılması için süreçlerin takibi (Şantaj girişimlerinde beklenmeksizin 4LEGALPARTNERS Hukuk Bürosu ile iletişime geçilmesini müvekkillerimizden talep ederiz.)
 • İnternet ortamındaki içerik ve yer sağlayıcılarına ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 • İnternet veya telefon yoluyla dolandırıcılık suçlarında veya girişimlerinde müvekkillerin aktif bir şekilde hukuken korunması ve ilgililer hakkında hukuki işlemlerin başlatılarak son aşamaya kadar takip edilmesi
 • Bilişim suçları kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müvekkillerin temsil edilmesi,
 • Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve verme,
 • Aradaki Adam (Man In The Middle) Yoluyla Dolandırıcılık
 • Şirket maillerinin ele geçirilmesi yoluyla dolandırıcılık
 • Oltalama (Fishing) Yoluyla Dolandırıcılık

4LEGALPARTNERS Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin Bilişim ve Gayrimenkul hukukundan kaynaklanan hukuki işlerinde işin özelliğine göre çözüm yolları üretmekte ve müvekkillerimizin haklarını koruyacak şekilde avukatlık hizmeti sağlamaktayız. Bilişim Hukuku işlemlerinin sağlıklı sonuç vermesi için tüm işlemlerin başından itibaren sürelerde gecikme olmadan avukat eşliğinde uzmanlık gerektiren bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir.

4LEGALPARTNERS Hukuk Bürosu olarak müvekkil şirketlerin ve çalışanların işe giriş ve işten ayrılış süreçlerinde danışmanlık verilmesi, işçilik alacakları ve tazminat süreçlerinin takip edilmesi, iş kazalarından kaynaklanan ceza ve hukuk davalarının takip edilmesi, işe iade davalarında müvekkillerin temsil edilmesi, arabuluculuk görüşmelerinin baştan sona takibi ve sonuçlandırılması başta olmak üzere farklı alanlarda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

İş Hukuku Kapsamında Sağladığımız Hizmetler;

 • Müvekkil şirketler nezdinde işçilerin işe giriş sürecinde ayrılış sürecine kadar tüm sözleşmeler ve hukuki ihtilaflarda işçi veya işveren müvekkillerin temsil edilmesi,
 • İş sözleşmelerinin düzenlenmesi, incelenmesi, revize edilmesi ve denetlenmesini sağlamak
 • Şirketlerin insan kaynakları departmanına iş hukuku kapsamında eğitimler verilmesi
 • Hizmet Tespit davalarının müvekkilleri temsilen yürütülmesi,
 • İşçi-işveren arasındaki gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin hazırlanması
 • Şirketlerin iş hukuku politikalarının belirlenmesi ve hukuka uygun hale getirilmesinde hukuki danışmanlık verilmesi,
 • Kıdem ve ihbar tazminatı, ücret alacağı, fazla mesai alacakları, yıllık izin alacakları başta olmak üzere tüm işçilik alacaklarının hesaplanması, işverenden talep edilmesi, arabuluculuk sürecinin yönetilmesi, veya gerekmesi durumunda dava sürecinin müvekkili temsilen takip edilmesi ve sonuçlandırılması,
 • İşe iade davalarının açılması ve sürecin sonuna kadar takip edilmesi
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının yürütülmesi, tazminat hesaplaması yapılması, SGK tarafından kazazede işçilere aylık gelir bağlanması için gerekil sürecin takip edilmesi,
 • İşçi ve Taşeronlar Arası Uyuşmazlıkların Çözümü.
 • İşçi ve İşveren Arasındaki Tüm İhtilafların Çözümü.
 • Arabuluculuk görüşmelerinin yürütülmesi ve arabuluculuk sürecinde hukuki danışmanlık verilmesi
 • İşçilerle ve işveren arasında akdedilecek tüm sözleşmelerin hazırlanması,

4LEGALPARTNERS Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin İş Hukukundan kaynaklanan hukuki işlerinde işin özelliğine göre çözüm yolları üretmekte ve müvekkillerimizin haklarını koruyacak şekilde avukatlık hizmeti sağlamaktayız. İş Hukuku işlemlerinin sağlıklı sonuç vermesi için tüm işlemlerin başından itibaren sürelerde gecikme olmadan avukat eşliğinde uzmanlık gerektiren bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir.

4LEGALPARTNERS Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin aile ve miras hukuku kapsamındaki uyuşmazlıklarına titizlik ve hassasiyetle yaklaşıyor, müvekkillerin ve ailelerinin süreci alınabilecek en az zararlar atlatmalarını sağlıyoruz. Aile kurumunun önemi sebebiyle kanun koyucu aile hukukuna özel bir çok düzenleme getirmiştir. Miras hukuku ise yine 4721 Sayılı Medeni Kanun’da düzenlenmiş olup kişilerin vefatı sonrası miraslarının ne ölçüde ve kimler arasında paylaştırılacağı konuları üzerinde durmaktadır.

Aile Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler;

 • Taraflara verilecek hukuki danışmanlık hizmeti ile evlilik öncesi veya evlilik içerisinde eşler arası mal rejimi sözleşmelerinin düzenlenmesi ve geçerli hale getirilmesi,
 • Mal rejiminde eşlerin yasal alım hakları
 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının yürütülmesi ve sonuçlandırılması
 • Mal rejiminin tasfiyesi davası
 • Katılma payı alacağına ilişkin davalar
 • Tanıma ve tenfiz davaları
 • Velayete ilişkin davalar
 • İsim-soyisim değişikliği ve yaş düzeltme davaları

Miras Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler;

 • Veraset ilamı ( Mirasçılık Belgesi ) alınması veya veraset ilamı iptal davası açılması
 • Terekenin tespiti ve terekeye ihtiyati tedbir koyulması davası
 • Ortaklığın giderilmesi ( İzale-i Şuyu ) davası
 • Tasarrufun iptali davası
 • Saklı paya ilişkin tenkis ve denkleştirme davası
 • Mirastan mal kaçırma davaları
 • Muris muvazaasına dayalı iptal davaları
 • Miras Nedeniyle İstihkak Davası
 • Miras paylaşımı konusunda müvekkillere hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi

4LEGALPARTNERS Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin Aile ve Miras Hukukundan kaynaklanan hukuki işlerinde işin özelliğine göre çözüm yolları üretmekte ve müvekkillerimizin haklarını koruyacak şekilde avukatlık hizmeti sağlamaktayız. Aile ve Miras Hukuku işlemlerinin sağlıklı sonuç vermesi için tüm işlemlerin başından itibaren sürelerde gecikme olmadan avukat eşliğinde uzmanlık gerektiren bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir.

4LEGALPARTNERS Hukuk Bürosu olarak , ülkemizde 2016 yılında yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (KVKK) kapsamında müvekkillerimize kişisel verilerin elde edilmesi, işlenmesi ve korunması konuları başta olmak üzere, güncel bilgiler ve hukuki gelişmeler doğrultusunda hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Şirketlerin KVKK mevzuatına uyum sağlamalarının yavaş veya eksik olması durumunda karşılaştıkları cezai müeyyidelerin yüksek olması sebebiyle müvekkillerimizin tüm bu süreçte profesyonel bir hizmet almalarına özen gösteriyor, müvekkillerimizin hukuken güvende olmaları amacıyla faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

Müvekkillerimizin faaliyet gösterdikleri alanlar, elde ettikleri kişisel verilerin türleri, kategorileri, gerekli olup olmadıkları, bu verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılma durumları, işlenen verilerin büyüklüğü ve gereken depolama ve koruma hizmetleri tespit edildikten sonra, şirket içi KVKK işlemlerinin yürütülmesi için gerekli alan ve personel sayısı başta olmak üzere mevcut durum ve gerekliliklere ilişkin hazırladığımız raporları müvekkillere sunmakta, bu raporları içeriği doğrultusunda müvekkillerle en uygun yol haritasını oluşturmaktayız.

KVKK Kapsamında Müvekkillerimize Sağladığımız Hizmetler;

 • Müvekkil bünyesinde incelemeler yaparak mevcut durum analizi yapılması ve nihayetinde kapsamlı bir KVKK uyum raporu oluşturularak müvekkillerle müzakere edilmesi,
 • KVKK uyum raporu kapsamında müvekkillerle şirketin ruhuna uygun KVKK politikası oluşturulması
 • Uyum raporu doğrultusunda müvekkile özel sürecin başlatılması
 • VERBİS sistemine kayıt işlemlerinin yürütülmesi ve aktif bir şekilde takip edilmesi
 • Kişisel veri envanterlerinin hazırlanması ve ilgili personellere gerekli hukuki ve teknik eğitimlerin verilmesi
 • Aydınlatma ve açık rıza metinlerinin oluşturulması,
 • Saklama ve imha politikası oluşturulması,
 • Veri sorumlusu ile veri işleyen arasında veri aktarımına ilişkin gizlilik politikaları ve sözleşmelerinin oluşturulması,
 • Yurt dışına veri aktarımına ilişkin politika, form ve sözleşmelerin oluşturulması,
 • Kişisel verilerin silinmesi, anonim hale getirilmesi veya imhası ile ilgili şirket KVKK politikalarının oluşturulması, yazılı hale getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması
 • Aydınlatma formları ve rıza beyan formlarının müvekkile uygun bir şekilde oluşturulması
 • Müvekkillerin KVKK kapsamında 3. Kişiler ile gerçekleştirecekleri sözleşmelerin hazırlanması, denetlenmesi ve revize edilmesi
 • Şirket bünyesinde yönetim kadroları, personeller KVKK ile ilgili birimlere özel şirket içi eğitimler verilmesi ve farkındalık yaratılması
 • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a uyum ile ticari elektronik ileti gönderimine ve izinli pazarlama süreçlerine ilişkin süreçlerin kurgulanması,
 • Sözleşmelerin kişisel verilerin korunmasına uyum çerçevesinde revize edilmesi,

4LEGALPARTNERS Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin Kişisel Veriler Hukukundan kaynaklanan işlerde işin özelliğine göre çözüm yolları üretmekte ve müvekkil şirket bünyesinde kişisel veri koruma kültürü oluşacak şekilde danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Müvekkillerimizin KVKK uyum sürecini en verimli şekilde yürütmeleri adına tüm işlemlerin başından itibaren her aşamada tarafımızla iletişime geçmeleri ve uzmanlık seviyesinde hizmet almaları gerekmektedir.